Download algemene voorwaarden

Verhuurvoorwaarden van LGH Linders Graafmachine Handelsonderneming:
 
Artikel 1:
1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties inzake huur, verhuur en ter beschikkingstelling van zaken van LGH Linders Graafmachine Handelonderneming,verder te noemen de verhuurder.
2. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden waarnaar door de huurder op enigerlei wijze mocht worden verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Artikel 2:
1. Bindende huurovereenkomsten komen eerst tot stand door de schriftelijke bevestiging van de opdracht door de verhuurder, of door ondertekening van de huurovereenkomst door de huurder en verhuurder dan wel indien verhuurder uitvoering heeft gegeven,bijvoorbeeld door levering, aan een opdracht tot verhuur.
2. De huurovereenkomst wordt afgesloten tegen een huurprijs zoals vermeld op de huurovereenkomst.
Artikel 3:
1. Het gehuurde wordt bij verhuurder afgehaald. Deze persoon dient zich te legitimeren.
2. Indien op verzoek van de huurder bij het laden (en/of lossen) gebruik wordt gemaakt van de diensten van werknemers van verhuurder, gebeurt dit geheel voor eigen risico van de verhuurder.
3. Vanaf het moment van aflevering is het gehuurde en het gebruik van het gehuurde voor rekening en risico van de huurder.
Artikel 4:
1. Huurder heeft het recht om het gehuurde voorafgaande dan wel bij of tijdens de feitelijke levering te controleren en/of overigens zelf te onderzoeken of te laten controleren c.q onderzoeken. Indien de huurder dit achterwege laat of het gehuurde na het uitvoeren van de controle c.q. het onderzoek zonder op- en of aanmerkingen in ontvangst neemt,wordt het gehuurde geacht in overeenstemming met de overeenkomst derhalve in deugdelijke,goede en onbeschadigde staat te zijn geleverd.
2.De huurder zal als een goed huurder voor het gehuurde zorg dragen, het gehuurde doelmatig beveiligen en gebruiken overeenkomstig de gebruiksvoorschriften,hetgeen onder meer inhoudt dat huurder het
huurobject doorlopend inspecteert op de goede werking en, voor zover niet anders is overeengekomen, tijdig het benodigde dagelijkse onderhoud voor behoud van de goede werking geeft, een en ander conform de specificaties van de fabrikant, indien beschikbaar . Ook dient de huurder alle redelijke maat regelen te treffen ter voorkoming van beschadiging en- of verlies van het huurobject.
3. Het is de huurder verboden het gehuurde geheel of gedeeltelijk te demonteren of te repareren, dan wel het gehuurde door niet gekwalificeerd personeel te laten gebruiken.
4. Het is huurder verboden het huurobject in huur, onderhuur, gebruik of anderszins aan derden ter beschikking te stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder.
5. Indien voor gebruik van het huurobject een vergunning nodig is, draagt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, huurder zorg voor tijdige verkrijging van de vergunning.
6. Indien verhuurder de beschikking over het huurobject wenst te hebben voorkeuring, onderhoud of reparatie geeft huurder hieraan onverwijld na een daartoe strekkend verzoek, zijn volledige medewerking, die onder meer inhoudt dat huurder desverzocht daartoe een geschikte en veilige werkplek beschikbaar stelt conform de geldende arbo- en milieuvoorschriften, zo nodig ook buiten de huurder gebruikelijke werktijden.
Artikel 5:
1.De huurder dient het gehuurde na ommekomst van de huurtermijn met inachtneming van de openingstijden van de verhuurder te retourneren aan het bedrijf van verhuurder waar het gehuurde is gehuurd en/of in ontvangst genomen.
2.Ingeval van een tekortkoming in de nakoming van het gestelde in de voorafgaande leden, blijft de huur overeenkomst van kracht tot aan de dag van feitelijke ontvangst van het gehuurde door verhuurder,ongeacht het verdere recht van de verhuurder op schadevergoeding en/of het laten terughalen van het gehuurde.
3.Huurder blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor het gehuurde totdat het gehuurde door verhuurder feitelijk in ontvangst is genomen.
Artikel 6:
1.De huurder is tot aan het moment dat het gehuurde weer door verhuurder in ontvangst is genomen aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde goed, waaronder schade door vermissing, verduistering,diefstal,vervreemding en totaal verloren gaan.
2. De huurder is voorts aansprakelijk voor alle door verhuurder gemaakte reparatie- en reinigingskosten, indien het verhuurde in slechte staat/beschadigd aan de verhuurder wordt teruggegeven, onverminderd het recht van de verhuurder tot vordering van huurderving.
3.Beschadiging,vermissing,verduistering,diefstal en totaal verloren gaan van het gehuurde dient na ontdekking onverwijld aan de verhuurder schriftelijk te worden medegedeeld.
4.De huurder is tevens aansprakelijk voor alle schade welke is veroorzaakt door het gebruik van het gehuurde.
5.Huurder vrijwaart verhuurder volledig tegen aanspraken van derden tot schadevergoeding verband houdende met het gebruik van het gehuurde.
6. Het gehuurde is door verhuurder niet verzekerd. Huurder dient derhalve zelf een verzekering af te sluiten die bovenstaande risico,s dekt, waaronder schade als gevolg van vermissing, diefstal en vergaan van het gehuurde.
Artikel 7:
1. De door verhuurder gemaakte expertisekosten ter vaststelling van schade aan het verhuurde komen voor rekening van de huurder.
2. Bij vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering van het goed dient de
dagwaarde van het goed volgens de op dat moment geldende prijslijst aan de verhuurder te worden vergoed. Onverminderd het verdere recht van de verhuurder tot vordering van nakoming, schadevergoeding of opschorting.
3.In geval van vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal, verduistering of totaal verloren gaan van het gehuurde is de huurder niettemin gehouden de huurtermijnen op grond van de huurovereenkomst verschuldigd te betalen alsof het gehuurde niet vermist, vervreemd, beschadigd, vergaan, gestolen, verduisterd of verloren is gegaan.
Artikel 8:
1.Indien op het huurobject beslag wordt gelegd(of dreigt te worden gelegd), dan wel derden ten aanzien van het huurobject aanspraken doen gelden, is huurder verplicht verhuurder hiervan onverwijld kennis te geven. Huurder dient verder overeenkomstig de alsdan door verhuurder te geven instructies te handelen. Verhuurder is gerechtigd een vervangend gelijkwaardig huurobject aan huurder ter beschikking te stellen.
2. Indien ten laste van huurder mede beslag wordt gelegd op aan verhuurder toebehorende huurobjecten en daar vloeien kosten uit voort voor verhuurder, is huurder gehouden verhuurder schadeloos te stellen voor uit het beslag voortvloeiende kosten
3. LGH Linders Graafmachine Handelsonderneming. is nimmer aansprakelijk te stellen voor schade, waaronder bedrijfsschade, of voor persoonlijke ongevallen verband houdende met de gehuurde machine.
Artikel 9:
1. Alle prijzen van de zijde van verhuurder zijn exclusief btw. De verschuldigde btw wordt apart in rekening gebracht. Voor zover voor het ter beschikking stellen van het huurobject door verhuurder kosten moeten worden gemaakt, bijvoorbeeld transportkosten, kan verhuurder deze apart aan huurder in rekening brengen.
2. Indien storting door huurder van een waarborgsom is overeengekomen, kan verhuurder het ter beschikking stellen van het huurobject opschorten totdat de waarborgsom ten volle is voldaan. De waarborgsom wordt terugbetaald aan huurder na einde van de huurovereenkomst, zonder vergoeding van rente en onder verrekening met hetgeen verhuurder van huurder uit welke hoofde ook te vorderen heeft.
Indien naar redelijke oordeel van verhuurder de financiële positie van huurder daartoe aanleiding geeft, is huurder verplicht op eerste verzoek van verhuurder onverwijld (al dan niet aanvullende) zekerheid ten genoegen van verhuurder te stellen voor de nakoming van de verplichtingen van huurder van de huurovereenkomst. Laat huurder na tijdig genoegzame zekerheid te stellen dan is verhuurder gerechtigd de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
Artikel 10:
1. Hetgeen huurder aan verhuurder verschuldigd is,dient hij tijdig binnen 21 dagen na factuurdatum te voldoen, hetzij contant bij verhuurder, hetzij door overboeking naar een door verhuurder aan te geven bank- of girorekening. Een girale betaling geldt slechts dan als tijdig verricht,indien het verschuldigde uiterlijk op de daarvoor overeengekomen datum is bijgeschreven op de bank- of girorekening in het vorige zin bedoeld. De betalingstermijn is een fatale termijn.
2. Indien de huurder niet binnen de in lid 1 genoemde termijn betaalt, treedt van rechtswege het verzuim in en is de huurder aan de verhuurder een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% van het factuurbedrag voor iedere maand dat de huurder met betaling in verzuim is. Voor berekening van de rente geldt een deel van de maand als hele maand.
3. De door de huurder gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan.
4. Indien huurder ook na een schriftelijke aanmaning nalaat binnen de hem gestelde
nadere termijn hetgeen hij aan verhuurder verschuldigd is ten volle te voldoen, is
verhuurder voorts gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
5. De klachten/reclames betreffende enig tekortkoming in de nakoming van de
contractuele verplichting van de verhuurder worden uitsluitend in behandeling genomen indien deze binnen 8 dagen na constatering door huurder dan wel diens ondergeschikten d.m.v. een schriftelijke kennisgeving door de huurder aan verhuurder worden medegedeeld. Niet nakoming van deze termijn doet het klacht/recht vervallen.
6.Onverminderd het vorenstaande is de huurder aan de verhuurder verschuldigd alle kosten
welke verhuurder maakt tot inning van de aan verhuurder verschuldigde bedragen en tot
verzekering van zijn rechten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten
daaronder begrepen, onverminderd de bevoegdheid van verhuurder om daarenboven een
vergoeding te vragen van schade, kosten en interesten, welke voor verhuurder voortvloeien
uit niet-, niet-tijdige of niet-behoorlijke nakoming of ontbinding van deze overeenkomst.
7. Onder deze gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten worden tevens begrepen
de incasso-, bureau- en afwikkelingskosten van procureurs, deurwaarders en schadeexperts. De buitengerechtelijke incassokosten worden door partijen geacht te zijn vastgelegd op 15% van het totaal verschuldigde bedrag, terwijl deze buitengerechtelijke incassokosten tenminste in alle gevallen € 1250,- zullen bedragen.
Artikel 11:
1.Indien de huurder zijn of meer van zijn contractuele verplichtingen niet, niet-tijdig of niet behoorlijk, nakomt indien de huurder zijn/haar faillissement of (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, indien huurder failliet wordt verklaard, indien huurder zijn/haar onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt en/of indien op het vermogen van de huurder geheel of gedeeltelijk beslag wordt gelegd is de huurder in verzuim en heeft de verhuurder de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is als ontbonden te beschouwen,ongeacht zijn verdere recht tot vordering van nakoming, schadevergoeding en opschorting.
2.Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, zijn verhuurder en huurder gerechtigd om de verhuur overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, ongeacht een verder recht op schadevergoeding, indien de wederpartij na deugdelijke ingebrekestelling zijn verplichtingen ter zake van de huurovereenkomst niet nakomt.
3.Indien een partij gebruik maakt van het in de voorgaande leden bedoelde recht, wordt de wederpartij in kennis gesteld van de gehele of gedeeltelijke ontbinding van de huurovereenkomst.
4. In gevallen als in lid 1 en 2 genoemd, is verhuurder te alle tijde, zonder enige ingebrekestelling of aankondiging vooraf, gerechtigd om het huurobject bij de huurder terug te halen. De huurder verplicht zich op voorhand alsdan aan verhuurder de in dat verband door verhuurder gewenste medewerking te verlenen.
5. Voorts is de verhuurder in gevallen als in lid 1 en 2 genoemd nimmer aansprakelijk voor enige schade welke hetzij door de huurder, hetzij door derden in het verband met het terughalen van het verhuurobject c.q. het niet continueren van de huurovereenkomst wordt geleden. De kosten van transport, reiskosten, kosten voor logies, voeding e.d. die door de verhuurder bij uitoefening van de
zo-even omschreven bevoegdheid tot terughalen worden gemaakt, zijn voor rekening van de huurder.
Artikel 12:
1. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van de verhuurder opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door verhuurder niet mogelijk is, langer duurt dan 3 maanden, zijn partijen bevoegd de huurovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
2 Indien de verhuurder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zij verplichting heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is verhuurder gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gebonden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke contract.
3. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt in ieder geval verstaan een verhindering om te presteren door omstandigheden, die onvoorzienbaar waren op het moment van het sluiten van de huurovereenkomst en die buiten de invloedssfeer van verhuurder liggen. Daaronder wordt mede verstaan het niet of niet tijdig voldoen aan leveranciers van verhuurder, brand, hoge watersnoden, extreme weersomstandigheden, stakingen, wegblokkades en werkonderbrekingen.
Artikel 13:
1.Indien huurder uit meer dan een (1) (rechts)persoon bestaat gedurende enig moment van de looptijd van de huurovereenkomst, zijn elk van deze (rechts)personen hoofdelijk verbonden jegens verhuurder voor de uit de huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen.
2. Huurder kan rechten of verplichtingen uit de huurovereenkomst alleen met voorafgaande
schriftelijke toestemming van verhuurder overdragen aan respectievelijk doen overnemen door derde. Verhuurder kan de toestemming onder voorwaarden verlenen.
Artikel 14:
1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, is het
Nederlands recht van toepassing.

LGH Gebruikte graafmachines